Return policy / นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า
บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 14 วันทำการ โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน ณ ร้านค้า หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนพัสดุภัณฑ์ที่ลูกค้าส่งกลับมาที่ ร้านค้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1) ติดต่อโดยตรง

  • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า มี ช้อปปิ้ง 094-626-9353 ออนไลน์ โทร. 02056-0911 หรืออีเมล  memagonline@gmail.com   เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า
  • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  • หลังจากได้รับการยืนยัน กรุณาบรรจุสินค้าและเอกสารใบคืนสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์
  • ส่งสินค้าคืนที่  Me Shopping

2) ไปรษณีย์ไทย

  • ส่งสินค้าพร้อมใบคืนสินค้า กลับมาที่ บริษัท เวิร์ค วิธ มี  จำกัด เลขที่ 56/292  ซ.วัดเวฬุวนาราม 9 (เกตุวรชัย)  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  • สินค้าที่มีขนาดใหญ่ คือสินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม หรือสินค้าที่พัสดุภัณฑ์มีผลลัพธ์มากกว่า 20คิว (1) กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อนัดวันรับสินค้าคืน

อ้างถึง
วิธีคำนวณผลลัพธ์พัสดุภัณฑ์ โดยใช้ขนาดพัสดุภัณฑ์คำนวณ ตามสูตร กว้าง x ยาว x สูง / 5,000 (หน่วยเซนติเมตร)

เงื่อนไขการคืนสินค้า
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า กรณีคืนสินค้าด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ บริษัทฯ ได้กำหนดข้อยกเว้นรับคืนในสินค้าบางรายการ ดังนี้

สินค้าที่คุณต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพดังต่อไปนี้

สาเหตุการคืน

สภาพใหม่ พร้อมขาย

สินค้ายังไม่ถูกเปิด/แกะกล่อง

สินค้าครบ
(ของแถม, คู่มือ, อุปกรณ์เสริม, กล่อง)

ป้ายและตราสินค้า

สินค้ามีตำหนิ, แตกหัก, ใกล้หมดอายุ, สูญหายจากการขนส่ง

สินค้าไม่ตรงตาม web content

ได้รับสินค้าผิด

ระยะเวลากระบวนการประเมินคุณภาพสินค้า
กระบวนการประเมินคุณภาพสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ โดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าถูกส่งผ่านทางช่องทางต่าง ๆ จนมาถึง บริษัท เวิร์ค วิธ มี  จำกัด ทั้งนี้ ในบางกรณีที่สินค้ามีรายละเอียดซับซ้อน การประเมินคุณภาพสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วัน ทำการ

ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืน หากสินค้าคืนเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น (รายละเอียดเงื่อนไขการคืนสินค้า)

นโยบายเปลี่ยนคืนสินค้าที่สมเหตุสมผล
นำสินค้าที่ไม่ผ่านการประกอบและยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมมาเปลี่ยนหรือคืนได้ใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อ โดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วย

การจ่ายเงินคืนจะดำเนินการตามรูปแบบเดียวกับที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า

  • สินค้าที่ชำระเงินด้วยเงินสด ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเป็นเงินสด
  • สินค้าที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ลูกค้าจะได้รับคืนเครดิตในบัตรที่ใช้ชำระเงิน โดยต้องนำบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินมาแสดงเมื่อมาคืนสินค้า