Guarantees / การรับประกันสินค้า

โซฟาและอาร์มแชร์

ระยะเวลารับประกัน
โซฟาและอาร์มแชร์    Memag Online ตามรายการด้านล่างนี้มีระยะเวลารับประกันสิบ (1) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อ

ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันครอบคลุมในกรณีที่ชิ้นส่วนโซฟาและอาร์มแชร์ต่อไปนี้มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต

  • โครงโซฟาและอาร์มแชร์
  • เบาะนั่งและพนักพิง

ข้อยกเว้นการรับประกัน
การรับประกันจะไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนดังต่อไปนี้

  • ส่วนที่เป็นผ้าหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์
  • ส่วนที่เป็นหนังหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์
  • ส่วนที่หนังเทียมหุ้มโซฟาและอาร์มแชร์

ข้อยกเว้นการรับประกัน

  • ME Shopping จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท ทำให้เกิดการผิดรูปหรือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจนทำให้ใช้งานต่อไม่ได้
  • การรับประกันดังกล่าว จะไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือเกิดการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีด ข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ ความเสียหายจากปลวกแมลง หรือสินค้าที่ซื้อจากแผนกสินค้าตามสภาพ
  • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์และการใช้งานผิดประเภท เช่น การวางสินค้าไว้กลางแจ้งหรือวางในที่ชื้น
  • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา